தாயார் எவ்வளவு உற்சாகமாக அறிவு புகட்ட விரும்புகிறாளோ
அவ்வளவு உற்சாகமாக குழந்தையும் அதை ஏற்கவிருக்கும்.

- எமெர்சன்