இதயத்திலிருந்து பிறக்கும் அன்பே பண்பு.
மூளையிலிருந்து தோன்றும் கூற்றே அறிவு.
அறிவை விட பண்பே உலகுக்குத் தேவை.

-வாரியார்