முன்னேற வேண்டுமானால் 
உங்கள் கால்களால் நடந்து போங்கள். 
பிறர் முதுகின் மேல் சவாரி செய்யாதீர்கள்.

-காஸ்ட்ரோ