மகத்தான காரியங்களைச் செய்.
ஆனால் நீண்ட காலம்
அவற்றைப் பற்றி கனவு காணாதே.

-சார்லஸ் கிங்க்ஸ்லி