ஒரு பொழுதும் துன்பமாக மாறாத ஒன்று உண்டு.
நம் நற்செயலே அது .

- மேட்டர் லிங்க்