நம்பிக்கையே
மனிதனுக்கு நேரும் சகல நோய்களுக்கும்
ஒரே மலிவான மருந்து.

- ஆபிரகாம் கௌலி