பணிவு என்ற பண்பு இல்லாதவன்
வேறு எந்த நற்குணம் இருந்தும் இல்லாதவனே.

- முகமது நபி