நல்ல ஒழுக்கம் தான்
எல்லா விஷயங்களுக்கும் அடிப்படை.

- பர்க்