சுயநலம் தீய ஒழுக்கம்;
சுயநலம் அற்றதே நல்லொழுக்கம்.

-விவேகானந்தர்