பொறுமையுடன் இருக்கக் கற்றுக் கொள்வதே
வெற்றியின் ரகசியமாகும்.

-டி. மேஸ்ட்ரி