சாமான்ய மனிதனின் வாழ்வில்
உள்ள மாயையை அகற்றிவிட்டால்
அவர்கள் வாழ்வின் இன்பத்தையும்
அகற்றிவிட்டதாகிவிடும்.

- ஹென்றிக் இப்சென்