சூரியனாகப் பிரகாசிக்க சந்தர்ப்பம் இருக்கும்போது 
ஏன் மெழுகுவர்த்தியைப் போல் வெளிச்சம் தர வேண்டும்!

- நெப்போலியன் ஹில்