உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும்
என்பது முக்கியமல்ல;
உங்களுக்குத் தெரிந்ததைக் கொண்டு
எவ்வளவு செய்து முடித்தீர்கள்
என்பதுதான் மிக முக்கியமானது.

- ஹாரி மேடக்ஸ்