முன்னேறும் சந்தர்ப்பங்கள் தானாக வருவதில்லை
அவை உருவாக்கப் படுகின்றன.

- ஒரிசன் ஸ்வெட் மார்டன்