நாளைய தினம் 
இந்த வேலையை செய்யப்போகிறேன் 
என்று நினைத்து
இன்று செய்ய முடிந்தவைகளை 
நாளைக்கு ஒத்திப் போடாதீர்கள்.

- ஆபிரகாம் லிங்கன்