மனைவிக்கு கணவனைப் பிடிக்காவிட்டால் சண்டை வருகிறது;
பிடித்திருந்தால் சந்தேகம் வருகிறது.

- மார்க் ட்வைன்