சுறுசுறுப்புடனும் ஆர்வத்துடனும்
செயல்படுகிறவனுக்குத்தான்
இந்த உலகம்  சொந்தம்.

- எமெர்சன்