பிறருடைய அன்பில் 
ஆனந்தம் காணும்பொழுதுதான்
ஒருவன் உண்மையாக 
வாழ்ந்தவனாவான்.

-கதே