சூரியனாகப் பிரகாசிக்க
சந்தர்ப்பம் இருக்கும்போது
ஏன் மெழுகுவர்த்தியைப் போல்
வெளிச்சம் தர வேண்டும்!

- நெப்போலியன் ஹில்