பிறருடைய அன்பில் ஆனந்தம் காணும்பொழுதுதான்
ஒருவன் உண்மையாக வாழ்ந்தவனாவான்.

-கதே