எப்படிச் சொன்னாலும் எந்தச் செய்தியையும் நம்பாத மக்களை
நம்ப வைப்பதற்குச் சிறந்த வழி கிசுகிசுவென்று பேசுவதுதான்..

- செரவாண்டீஸ்