பைசாவை நீங்கள் கவனித்தால் போதும்;
ரூபாய்கள் தாங்களே தங்களை கவனித்துக்கொள்ளும்.

- பிராங்க்ளின்