மீனும் விருந்தாளியும் மூன்று நாளில் சலித்துவிடும்.

- ஜான்