என்னிடம் மூன்று செல்வங்கள் உள்ளன;
அவை அன்பு சிக்கனம் அடக்கம்.

- லாவோட்சே