தன்னைப் புகழ்ந்து கொள்பவன் இகழப்படுவான்;
பணிவு உடையவன் புகழப்படுவான்.

- இயேசு கிறிஸ்து