ஆடம்பரத்தின்
மென்மையான மெத்தையின் மீது தான்
பெரும்பாலான ராஜ்யங்கள் அழிந்தொழிந்தன.

- யஸ்