வாதாட பலருக்குத்  தெரியும்;
உரையாட ஒரு சிலருக்குத் தான் தெரியும்.

- ஏமாஸ் பிரான்சன் ஆல்கட்