சுறுசுறுப்புடன் வேலை செய்து வரும் தேனிக்களுக்கு
அழுவதற்கு நேரம் இல்லை.

- பிளேக்