இளமை ஒரு பிழை;
நடுத்தர வயது ஒரு போராட்டம்;
முதுமை வருந்தத்தக்கது.

- ஹோரஸ்