மனக் குற்றத்தால் கோவிலில் கூட்டம்;
குணக் குற்றத்தால் கோர்ட்டில் கூட்டம்;
செயல் குற்றத்தால் மருத்துவமனையில் கூட்டம்.

- ஹென்றி பீச்சர்