நெருங்கிய உறவு இருப்பதற்காக
சத்துருக்களுடன் நேசமாக இருக்கக் கூடாது.

நீர் எவ்வளவு சூடாக இருந்தாலும்
நெருப்பை அனைத்து விடும்.

- பஞ்சதந்திரம்