நீ பலமுள்ளவனாக இருக்க விரும்பினால்
உன் பலவீனங்களைத் தெரிந்துகொள்.

-ஓர் அறிஞர்