அளவோடும், இதமாகவும், நன்கு யோசித்தும், அர்த்தத்தோடும் பேசக்கூடியவனால் எந்தக் காரியத்தையும் சாதிக்க முடியும்.

- பஞ்ச தந்திரம்