நீ இறக்கும் போது கடவுளை
உனக்கு கடன் பட்டவனாக ஆக்கவேண்டும்.
அப்படி நீ வாழ வேண்டும்.

- பெர்னாட்ஷா