கடினமான இதயத்தை உடையவன்
கடவுளிடமிருந்து நீண்ட தூரம் விலகி இருக்கின்றான்.

- பிராங்க்ளின்