நாம் எவ்வளவு அளித்தோம் என்பதிலல்ல.
அதை எப்படி அளித்தோம் என்பதில் தான்
பெருந்தன்மை அடங்கியுள்ளது.

- ஆஸ்கார் ஒயில்ட்