மனிதனின் முழுக் கண்ணோட்டமும்
இங்கேயே இப்போதே 
என்றுதான் இருக்க வேண்டும்.
இது தவிர
வேறொரு இடமும் வேறொரு நேரமும்
என்றுமே கிடையாது.

- ஓஷோ