புனிதமற்ற மனிதர்கள் அதிகாரம் செலுத்தும்போது
கௌரவமான பதவி தனி உடமையாகி விடுகிறது.

- ஷேக்ஸ்பியர்