அளவோடும், இதமாகவும்,
நன்கு யோசித்தும், அர்த்தத்தோடும்
பேசக்கூடியவனால்
எந்தக் காரியத்தையும் சாதிக்க முடியும்.

- பஞ்ச தந்திரம்