புதிதாகத் தோன்றும் ஒவ்வொரு நெருக்கடியையும்
தட்டிக் கழிக்காமல் சந்திப்பதே முதிர்ச்சியின் அறிகுறி.

- பிரிட்ஸ் குன்கெல்