வாழ்க்கை மறை பொருளாக இருக்கிறது.
அதனால் தான் அழகாகவும் இருக்கிறது.

- காண்டேகர்