ஆயிரம் முறை தோற்றாலும்
லட்சியத்தை கைவிடாதீர்கள்.
நிச்சயம் ஒரு நாள்
வெற்றி கிடைக்கும்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்