அழகியப் பெண் வாதாடும்பொழுது
எல்லாப் பேச்சாளர்களும் 
ஊமையாகி விடுகிறார்கள்.

- ஷேக்ஸ்பியர்