ஆண்டவனுக்கு இரண்டு உறைவிடங்கள் உண்டு.
ஒன்று சொர்க்கம்.
மற்றொன்று நன்றியுள்ள மனிதனின் இதயம்.

-ஐசக் வால்டன்