ஞானத்தின் மூத்த குழந்தைக்குப்
பெயர் தான் எச்சரிக்கை.

- விக்டர் ஹியூகோ