மிகப் பெரிய உண்மை இது.
வலிமை தான் வாழ்வு.
பலவீனமே மரணம்.

- விவேகானந்தர்