பதினாறு வயதில் அழகாய் இருப்பதில்
உனக்குப் பெருமை ஒன்றுமில்லை;
அறுபது வயதில் அழகாய் இருந்தால்
அது உன் ஆன்மாவின் தனிப்பட்ட சாதனை..

- மேரிஸ் டோப்ஸ்