இனிமையாகப் பேசுங்கள்.
ஆனால் கையில் ஒரு தடி இருக்கட்டும்.

- ரூஸ்வெல்ட்