நம்பிக்கையால் பார்க்க வேண்டுமானால்
பகுத்தறிவுக் கண்ணை மூடிக் கொள்ள வேண்டும்.

- பிராங்க்ளின்