மானுடரின் விஷயங்களில்
பெரும் கவலைக்குரியது எதுவுமேயில்லை.

- பிளாட்டோ